Yrker på nordsjøen

Her er en oversikt over yrker offshore:

Boredekksarbeider / Roughneck
Dette er en inngangs yrke for jobb offshore. Jobber med praktiske oppgaver på boredekket.
Boreleder / Drilling supervisor
Ansvarlig for at brønnene blir boret etter plan, tidsestimat og pris.
Borer / Driller
Ansvarlig for tilrettelegging og ledelse av arbeidsoperasjoner på boredekk, i pumperom, slambehandlingsområde og boretårn.
Borer, assisterende
Ansvarlig for tilrettelegging av arbeidsoperasjoner på boredekk, i boretårn, slambehandlingsområde og pumperom, inkludert førstelinjevedlikehold.
Boresjef / Toolpusher
Ansvarlig for boreoperasjonen på boredekket.
Cementer
Sementeringsoppdrag
Coiled Tubing Operator
Rigger opp og ned trykk kontrollutstyr
Coiled Tubing Superintendent
Selskapets representant mot kunde.
Coiled Tubing Supervisor
Leder rigging av trykk kontrollutstyr
Datatekniker
Ansvarlig for operasjon, vedlikehold og reparasjon av instrumentering og IT-baserte styringssystemer
DP og kontrollromsoperatør
Ansvarlig for innretningens posisjonering og for kontinuerlig vakthold i kontrollrommet/bro. DP- og kontrollromsoperatør er også ansvarlig navigatør og skal ta nødvendige navigasjons- og varslingsmessige forholdsregler.
Elektriker
Ansvarlig for drift og vedlikehold av elektroanlegg og instrumentering.
Forpleiningssjef, offshore
Hotelldirektøren på plattformen
Hjelpearbeider / Roustabout / Dekksarbeider
Dette er en inngangs yrke for jobb offshore. Jobber på dekk og løser av på boredekk.
Hydrauliker
Ansvarlig for drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg og utstyr, samt assistere undervannsingeniør.
Industrimaler
Forbehandling og oppbygging av et korrosjonshindrende system på stålkonstruksjoner
Isolatør
Isolatører og kapslere påfører/monterer og reparerer isolasjonsmaterialer i bygninger, kjeler, piper eller kjøle- og klimaanlegg.
Kokk, offshore
Lager og forbreder måltider
Kranfører
Ansvarlig for å lede og organisere operasjoner relatert til lasting/lossing, klargjøring av boreutstyr og annet materiell, samt ansvarlig for førstelinjevedlikehold av kraner og relevant løfteutstyr.
Kranfører, assisterende
Deltar og er kranførers stedfortreder i forbindelse med operasjoner relatert til lasting/lossing, klargjøring av boreutstyr og annet materiell. Deltar også i førstelinjevedlikehold av kraner og relevant løfteutstyr. Denne stillingen er en opplæringsstilling for fremtidige kranførere.
Loggeingeniør
Tolker data fra loggeverktøy som blir kjørt nedihulls.
Maskinromsoperatør
Ansvarlig for overvåking og vedlikehold av enhetens hovedmaskineri.
Matrialforvalter
Ansvarlig for enhetens materiellogistikk.
Mekaniker
Ansvarlig for vedlikehold og overvåking av mekanisk utstyr.
Motormann
Utfører vedlikehold og overvåking av mekanisk utstyr.
Plattformsjef
Plattformsjef er enhetens øverste leder og har det overordnede ansvaret for bore- og brønnoperasjonene, vedlikehold, stabilitet, forflytning og oppankring. Plattformsjef har også ansvar for mannskapenes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Pluggspesialist
Ansvarlig for sette/trekkeverktøy
Radiooperatør
Ansvarlig for administrative oppgaver om bord og drift av enhetens radiokommunikasjon.
Renholdsoperatør
Renhold offshore, inkludert rengjøring av lugarer og fellesområder, assistere i messa og jobbe i vaskeriet.
Senior Boresjef
Ansvarlig for boreoperasjonen på boredekket.
Stabilitetssjef
Ansvarlig for innretningens stabilitet. Er plattformsjefens stedfortreder.
Stillasbygger
Spesialist på bygging av stillaser
Subsea Engineer
Ansvarlig for drift og vedlikehold av BOP.
Sveiser
Ansvarlig for sveisereparasjoner, modifikasjoner og fabrikasjoner.
Sykepleier, offshore
Enhetens medisinske ansvarshavende.
Tårnmann / Derrickman
Jobber på dekket og i tårnet på en borerigg, jobber men å styre rør ved montering av borestrengen.
Teknisk assistent
Ansvarlig for vedlikehold og overvåking av mekaniske, hydrauliske og elektriske anlegg. Er teknisk sjefs stedfortreder.
Teknisk sjef
Innretningens øverste ansvarlige for vedlikehold og overvåking av mekaniske, hydrauliske og elektriske anlegg.
Tractoroperator
Operator aktiverer tractor og er ansvarlig for vedlikehold av tractor
Wirelineoperator
Ansvarlig på dekk og kjøring av winch.
Wirelinesupervisor
Ansvarlig for utførelse og planlegging av operasjon offshore.